Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

aTwinning

Zarządzenie nr 19/2020/2021

Zarządzenie nr 19/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 26 kwietnia 2021 r.


 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z późn. zmianami) oraz na podstawie informacji i zaleceń Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2021 r. i wydanych na tej podstawie rozporządzeń zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do odwołania nauczanie hybrydowe wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik określa: formy nauczania, podstawy prawne związane z ocenianiem uczniów, formy komunikacji, zakres wsparcia technicznego, sposoby dokumentowania obecności uczniów na zajęciach, zasady korzystania z biblioteki, zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakres obowiązków uczniów związany z logowaniem do systemu e-dziennika, sposoby realizacji zajęć dodatkowych, zmiany w zakresie obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi.

§2

Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej w Reczu do odwołania pracują w trybie zdalnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji.

§3

Zawiesza się realizację zajęć świetlicowych, które w przydziale godzin nauczycieli na podstawie aneksów do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej wykazane są jako godziny ponadwymiarowe. Zajęcia świetlicowe, które zawierają się w pensum nauczyciela pozostają bez zmian.

§4

Nauczyciele wykonują pracę na terenie szkoły w wyznaczonej klasopracowni lub z miejsca zamieszkania (wg porozumienia z dyrektorem szkoły) oraz według tygodniowego planu lekcji.

§5

Podczas nauczania zdalnego nauczyciele realizują obowiązującą podstawę programową tak jak podczas nauczania stacjonarnego, z tym że każdy nauczyciel może dokonać weryfikacji programu nauczania i dostosować go do metody kształcenia na odległość. Podczas nauczania stacjonarnego nauczyciele realizują podstawę programową wg zasad przewidzianych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

§6

Zmienia się godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków wg poniższych zasad. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 26 kwietnia 2021 r. odpowiada kierownik gospodarczy.

1. Sekretariat pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

2. Kuchnia pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

3. Konserwatorzy pracują w godzinach 7.00 – 15.00, przy czym w godz. 7.00 – 8.00 dyżur przy wejściach do szkoły.

4. Personel sprzątający pracuje w godzinach 8.00 – 16.00, przy czym zgodnie z ustalonym odrębnie harmonogramem w godzinach 7.00 – 8.00 dyżur przy wejściach do szkoły.

5. Pomoc nauczyciela pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

§7

W okresie od 26 kwietnia 2021 r. świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji. W razie potrzeby, związanej z wnioskami rodziców, oddelegowuje się wszystkich nauczycieli zajęć świetlicowych do pracy z uczniami klas I-III na terenie placówki. Za organizację pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązków pracowników świetlicy w postaci odrębnych komunikatów.

§8

Dowozy i odwozy uczniów odbywają się wg ustalonego harmonogramu dowozów i odwozów.

§9

Stołówka szkolna pracuje w trybie zwykłym. Przygotowanie i wydawanie obiadów odbywa się w godz. 11.25-11.45.

§10

W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

§12

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu oraz w dzienniku elektronicznym.

 

§13

Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2020/2021 dyrektora szkoły

 

ZASADY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

 

 1. Nauczanie zdalne - uczniowie klas I – III realizują do odwołania w formie hybrydowej program nauczania zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Przepisy pozwalają nauczycielom na sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów.

   

 2. Zasady i harmonogram nauczania hybrydowego - w klasach I-III uczniowie realizują zajęcia lekcyjne wg ustalonego planu lekcji zgodnie z poniższymi zasadami i harmonogramem:

  a) zajęcia stacjonarne – miejsce nauczania: szkoła

  b) zajęcia zdalne – miejsce nauczania: dom

  c) przydział sal lekcyjnych, wejść do szkoły, szatni:

  Klasa

  Sala lekcyjna

  Wejście do szkoły

  Szatnia

  1 A

  65

  Czerwona szkoła

  64

  1 B

  60

  Czerwona szkoła

  61

  2 A

  36

  Wejście główne

  korytarz przy sali

  2 B

  41

  Wejście główne

  korytarz przy sali

  3 A

  57

  Czerwona szkoła

  58

  3 B

  55

  Czerwona szkoła

  świetlica

  3 C

  68

  Czerwona szkoła

  67

   

  d) harmonogram nauczania hybrydowego:

  Data

  Klasy

  Rodzaj (miejsce) nauczania

  26.04.2021

  1A, 1B, 2B, 3B

  szkoła

  26.04.2021

  2A, 3A, 3C

  dom

  27.04.2021

  1A, 1B, 2B, 3B

  dom

  27.04.2021

  2A, 3A, 3C

  szkoła

  28.04.2021

  1A, 1B, 2B, 3B

  szkoła

  28.04.2021

  2A, 3A, 3C

  dom

  29.04.2021

  1A, 1B, 2B, 3B

  dom

  29.04.2021

  2A, 3A, 3C

  szkoła

  30.04.2021

  1A, 1B, 2B, 3B

  szkoła

  30.04.2021

  2A, 3A, 3C

  dom

   

e) w przypadku kontynuowania nauczania hybrydowego lub ewentualnych komunikatów Rady Ministrów w przedmiotowej sprawie zasady i harmonogram nauczania hybrydowego na kolejne tygodnie zostanie zaktualizowany w odrębnym komunikacie.


 3. Podstawa prawna - podczas nauczania zdalnego i stacjonarnego obowiązują zapisy Statutu Szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Regulamin Oceniania Zachowania.


 4. Formy nauczania - zajęcia zdalne w klasach I-VIII są realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W szczególnych przypadkach (np. problemów technicznych lub losowych) nauczyciel ma prawo do realizacji zajęć z wykorzystaniem systemu e-dziennika, przy czym przesłanie uczniom materiału do nauki w systemie e-dziennika również powinno odbywać zgodnie z planem lekcji. W sytuacjach szczególnych przesłanie materiałów do nauki jest możliwe w innym terminie (np. inna godzina lub maksymalnie 1 dzień wcześniej), ale po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.


 5. Zajęcia o charakterze praktycznym - w przypadku zajęć zdalnych o charakterze praktycznym: informatyka, technika, plastyka, muzyka, zespół wokalny, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna - możliwe jest stosowanie systemu e-dziennika ze wsparciem platformy Microsoft Teams lub innych komunikatorów, przy czym przynajmniej co druga lekcja powinna odbywać się na platformie Microsoft Teams. W przypadku nauczania stacjonarnego w/w zajęcia odbywają się na terenie szkoły


 6. Zajęcia rozwijające – w przypadku zajęć rozwijających w klasach IV, V oraz VIII: laboratorium, zajęcia medyczno-ratownicze, zajęcia artystyczne, zajęcia muzyczne – możliwe jest stosowanie systemu e-dziennika ze wsparciem platformy Microsoft Teams lub innych komunikatorów, przy czym co najmniej co druga lekcja powinna odbywać się na platformie Microsoft Teams.

 

 7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – w przypadku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego i matematyki stosuje się te same formy nauczania zdalnego jak w przypadku języka polskiego i matematyki.

 

 8. Inne formy komunikacji - w przypadku problemów w realizacji zajęć on-line (oraz zajęć określonych w pkt 5 i 6) nauczyciel może wykorzystywać inne formy komunikacji z uczniem, z tym że muszą być one zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).

 

 9. Wsparcie techniczne - każdy nauczyciel oraz uczeń w celu technicznej pomocy w zakresie prowadzenia lekcji on-line może wykorzystać instruktaż dotyczący stosowania platformy Microsoft Teams, a także korzystać z pomocy innych nauczycieli.

 

 10. Obowiązek logowania się do systemu e-dziennika - uczniowie pracujący w trybie zdalnym mają obowiązek codziennie logować się w systemie e-dziennika w godzinach, w których wg obowiązującego planu lekcji mają zajęcia z danego przedmiotu oraz wykonywać polecenia i zadania przekazywane przez nauczycieli, a także aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych on-line.

 

 11. Zajęcia pozalekcyjne - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane, zgodnie z przyjętym i zaproponowanym przez nauczycieli harmonogramem, w formie on-line. Udział w nich jest dobrowolny. Informacja o zajęciach pozalekcyjnych i ich harmonogram dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Plany lekcji i dyżurów.

 

 12. Zasady sprawdzania obecności - frekwencja sprawdzana jest na bieżąco – obecność uczniów pracujących w trybie zdalnym ewidencjonowana jest w następujący sposób:

 1. uczeń, który zalogował się do systemu e-dziennika (oraz na platformie Microsoft Teams) i potwierdził swoją obecność (słownie lub pisemnie) – obecny,

 2. uczeń, który w terminie odesłał prace z danej lekcji, ale z powodów technicznych nie mógł potwierdzić obecności – obecny,

 3. uczeń, który nie zalogował się do systemu e-dziennika i nie odesłał w terminie danej pracy lub zadania – nieobecny,

 4. uczeń, który w czasie zajęć prowadzonych on-line (Microsoft Teams) nie odpowiada na polecenia nauczyciela lub nie ma z nim innego kontaktu – nieobecny.

 

13. Miejsce realizacji zajęć przez nauczycieli - nauczyciele realizują nauczanie zdalne na terenie szkoły (z wykorzystaniem sprzętu komputerowego szkoły) lub za porozumieniem z dyrektorem szkoły z miejsca zamieszkania, zgodnie z przyjętym planem lekcji. Przydział klasopracowni dla nauczycieli uwzględnia następujące zasady: w kolejności - przedmioty egzaminacyjne, wychowawstwo, inne sytuacje. W pierwszej kolejności z klasopracowni korzystają nauczyciele wg poniższego wykazu:

Sala nr 1 – Małgorzata Sawczuk

Sala nr 2 – Aleksandra Gryczewska

Sala nr 13 – Aneta Kowal

Sala nr 14 – Adriana Pacześna - Kozina

Sala nr 17 – Joanna Bednarczyk

Sala nr 18 – Piotr Pawłowski

Sala nr 19 – Wiesława Horoszkiewicz

Sala nr 21 – Katarzyna Hejza – Konieczna

Sala nr 22 – Jerzy Mikuła

Sala nr 26 – Jolanta Kwaśnik

Sala nr 27 – Joanna Urbańska

Sala nr 28 – Mariola Koźmińska

Sala nr 29 – Andrzej Horoszkiewicz

Sala nr 30 – Dariusz Kowalewski

Sala nr 30a – Izabela Zwolak – Cierpiał

Sala nr 37 – Dorota Rakowska

Sala nr 38 (studio) – Grzegorz Jurkiewicz

Sala nr 40 – Ewa Kosiło

Sala nr 42 – Jolanta Cymerman

Sala nr 46 – Elżbieta Kosiło

Sala gimnastyczna – Barbara Pokorska

Hala sportowa – Monika Olender-Zań

Gabinet pedagoga I-IV – Marlena Mielczarek

Gabinet pedagoga V-VIII – Wioleta Sankowska, dodatkowo zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach IV-VIII

Gabinet logopedy – Anna Rakowska

Gabinet biblioteki – Maria Romanowska

Gabinet świetlicy – Bogumiła Pieciukiewicz

Gabinet świetlicy G – Jakub Dapiński

Gabinet nauczania indywidualnego (AD) – Joanna Bykowska, Joanna Jakubowska, Agata Michalska (zależnie od planu lekcji nauczania indywidualnego)

Pokój nauczycielski, sale komputerowe – Grażyna Borkowska (dotyczy zajęć terapeutycznych, zajęć świetlicowych, doradztwa zawodowego), Artur Stąporek, Katarzyna Brzozowska.

W sytuacji, gdy nauczyciel korzysta z własnego sprzętu może prowadzić zajęcia z innych wolnych klasopracowni lub z pokoju nauczycielskiego z zachowaniem odstępu ok. 1,5 m od innego stanowiska.

Każdy nauczyciel może w razie potrzeby korzystać z pracowni komputerowych (z zachowaniem dystansu społecznego). Nauczyciele prowadzący zajęcia w salach komputerowych (jeśli korzysta z niej więcej niż jedna osoba) zobowiązani są do zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od drugiego stanowiska pracy.

Każdy nauczyciel może korzystać również z klasopracowni, które w danym momencie nie są wykorzystywane.

Nauczyciele, którzy realizują zajęcia na terenie szkoły zobowiązani są do wpisania obecności w zeszycie wejść i wyjść (portiernia).

 

14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, godziny z wychowawcą:

 1. nauczyciele pedagodzy pracują zgodnie z planem lekcji, z zastrzeżeniem, że pedagog Marlena Mielczarek w trybie stacjonarnym w dniach 26, 28, 30 kwietnia 2021, natomiast pedagog Wioleta Sankowska w trybie stacjonarnym w dniach 27, 29 kwietnia 2021 r.

 2. nauczyciel logopeda pracuje stacjonarnie zgodnie z planem lekcji (przy nauczaniu zdalnym - platforma Microsoft Teams)

 3. nauczyciel zajęć terapeutycznych pracuje stacjonarnie w klasach I-III zgodnie z planem (przy nauczaniu zdalnym - platforma Microsoft Teams)

 4. nauczyciel zajęć korekcyjno - kompensacyjnych pracuje zgodnie z planem (przy nauczaniu zdalnym - platforma Microsoft Teams)

 5. nauczyciele gimnastyki korekcyjnej pracują zgodnie z planem (przy nauczaniu zdalnym - co drugie zajęcia na platformie Microsoft Teams), przy czym przy nauczaniu stacjonarnym na terenie szkoły

 6. nauczyciele zajęć nauczania indywidualnego pracują zgodnie z planem (przy nauczaniu zdalnym - platforma Microsoft Teams), przy nauczaniu stacjonarnym na terenie szkoły

 7. nauczyciele zajęć rewalidacyjnych pracują zgodnie z planem (przy nauczaniu zdalnym - platforma Microsoft Teams), przy nauczaniu stacjonarnym na terenie szkoły

 8. godziny z wychowawcą realizowane zgodnie z planem (przy nauczaniu zdalnym - platforma Microsoft Teams).

   

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej od 26 kwietnia 2021 r. realizowane są na platformie Microsoft Teams lub na terenie szkoły. Wyłącznie w sytuacjach losowych nauczyciel może wykorzystać system e-dziennika do realizacji zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub godziny z wychowawcą.

Dopuszcza się możliwość realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez pedagogów w kontakcie bezpośrednim (na terenie szkoły) w obecności rodzica, zgodnie z zasadami ujętymi w Procedurze funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii, tj. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

Spotkania wychowawcy z rodzicami (indywidualne) mogą odbywać się na terenie szkoły pod warunkiem wcześniejszego umówienia, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych

 

 1. Świetlica - nauczyciele zajęć świetlicowych pracują stacjonarnie zgodnie z planem, z tym że ich zakres obowiązków i plan zajęć określa dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy.

   

 2. Biblioteka - nauczyciel bibliotekarz pracuje w trybie stacjonarnym zgodnie z planem. Zasady wypożyczania książek określone są w Procedurach funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii (strona internetowa szkoły); zastosowanie mają również ogólne zasady sanitarne obowiązujące na terenie kraju. Uczeń może wypożyczyć daną książkę w umówionym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub zgłoszeniu za pośrednictwem e-dziennika. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje zadania związane z przygotowaniem szkoły do wdrożenia systemu e-biblio.

 3. Dyżury nauczycieli – dyżury nauczycieli na terenie obiektów szkolnych pozostają zawieszone. Nie dotyczy nauczycieli klas I-III.

   

 4. Czas lekcji - godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa co najmniej 35 minut, przy czym po zakończeniu tych zajęć nauczyciel przez 10 minut pozostaje do dyspozycji uczniów w systemie dziennika elektronicznego. Godzina lekcyjna rozpoczyna się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Godzina lekcyjna zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym trwa 45 minut.

 5. Konsultacje, zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej - szkoła umożliwia uczniom klas VIII udział w zajęciach konsultacyjnych. Zajęcia konsultacyjne odbywają się wg następujących zasad:

  a) harmonogram zajęć konsultacyjnych zostanie opublikowany w systemie dziennika elektronicznego oraz na stronie internetowej szkoły,

  b) w zajęciach konsultacyjnych może brać udział wyłącznie uczeń klasy VIII (jednocześnie maksymalnie 5 uczniów),

  c) deklarację udziału w zajęciach konsultacyjnych należy obowiązkowo zgłosić nauczycielowi co najmniej 1 dzień przed ich terminem za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

  d) przy wejściu do szkoły należy potwierdzić udział w zajęciach, zdezynfekować ręce, udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali,

  e) zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji,

  f) udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny,

  g) w czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać Procedur funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii, a w szczególności zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica), zdezynfekować ręce, zachować dystans co najmniej 1,5 metra,

  h) w czasie konsultacji należy mieć przy sobie własne podręczniki i przybory do pracy,

  i) przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu należy przestrzegać ogólnych obostrzeń sanitarnych,

  j) na takich samych zasadach mogą odbywać się inne zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy.

 

 

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2020/2021

Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji on-line

obowiązujące w Szkole Podstawowej w Reczu

 

Zasady przygotowania lekcji on-line:

1) zapoznaj się z ogólnymi warunkami użytkowania lub polityką prywatności programu, z którego korzystasz w szkole,

2) korzystaj z platform do prowadzenia lekcji on - line i komunikacji elektronicznej dopuszczonych przez szkołę,

3) jeśli lekcja miałby odbywać się przy użyciu innej platformy niż zapewniona przez szkołę, np. lekcja muzealna on-line, warsztaty on-line, seminarium on-line, uzyskaj na to zgodę dyrektora szkoły (poprzez zgłoszenie za pośrednictwem dziennika elektronicznego) i uprzedź o wykorzystaniu takiej platformy uczniów i ich rodziców, przedstawiając zasady uczestnictwa w wideokonferencji prowadzonej z jej wykorzystaniem,

4) do zainstalowania aplikacji na komputerze użyj oficjalnej strony aplikacji, z której chcesz korzystać - w przypadku urządzeń mobilnych wybierz oficjalny sklep - Google Play lub App Store,

5) upewnij się, że łączysz się z platformą do prowadzenia lekcji on - line w sposób prawidłowy i niepociągający za sobą dodatkowych kosztów - sprawdź, czy nie dokonujesz połączenia telefonicznego, które jest dodatkowo płatne,

6) określ zasady prowadzonych przez Ciebie lekcji i poinformuj o nich uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w tym zwłaszcza:

- kto i kiedy może zabierać głos,

- kto i kiedy może prezentować swoje materiały podczas lekcji,

- co zrobić na wypadek problemów technicznych,

- czy można podczas lekcji komunikować się w prywatnych czatach lub używać innych form komunikacji,

- jak zorganizować sobie najbliższe otocznie w czasie lekcji on-line z poszanowaniem prywatności (jak ustawić kamerę, żeby nie obejmowała zbyt dużej przestrzeni, kiedy włączyć, a kiedy wyciszyć mikrofon),

- kto może uczestniczyć w lekcji lub przysłuchiwać się jej, żeby zapewnić poszanowanie dóbr osobistych osób w niej uczestniczących,

- poinformuj o zakazie nagrywania lekcji lub jej fragmentów, utrwalania wizerunków osób, w niej uczestniczących, umożliwiania udziału w lekcji osób spoza klasy,

7) jeśli masz wgląd do czatów, poinformuj o tym uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych,

8) nie nagrywaj lekcji on-line, chyba że odbywa się to za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły, wszystkich osób biorących w niej udział lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów i każdorazowo wskaż moment, w którym rozpoczyna się i kończy nagrywanie,

9) jeśli dopuszczalne jest nagrywanie lekcji on-line, ustal z dyrektorem szkoły, a także poinformuj uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o tym, do jakich celów nagranie będzie wykorzystywane, kto będzie miał do niego dostęp, jak długo będzie przechowywane i kiedy zostanie zniszczone,

10) ustaw kamerę w taki sposób, aby nie obejmowała zbyt dużego obszaru, wydziel stanowisko pracy w taki sposób, by w zasięgu kamery nie pozostawały osoby trzecie lub zbędne przestrzenie, zbędne przedmioty - przed rozpoczęciem lekcji on-line sprawdź, co jest widoczne w "oku kamery", uprzedź domowników o tym, że będziesz prowadzić lekcje on-line i poproś, aby nie wchodzili w obszar dostępny dla kamery,

11) korzystaj z dedykowanej klasy - każdorazowo powinna być określona lista osób, do których wysłany zostanie link z zaproszeniem do wzięcia udziału w lekcji lub zdefiniowany na stałe dostęp do poszczególnych lekcji jako uprawnionych użytkowników (za pośrednictwem dziennika elektronicznego)

12) jeśli wysyłasz link do lekcji, wysyłaj go tylko na konto uczniów w dzienniku elektronicznym,

13) poinformuj uczniów, że linki do lekcji on-line lub dostęp do poszczególnych klas otrzymują indywidulanie i nie powinni ich przekazywać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać, zwłaszcza publicznie np. na platformach typy Facebook, Messenger, WhatsApp, czy Twitter,

14) dla uniknięcia błędów komunikacyjnych i w celu weryfikacji uczestnictwa w lekcji on-line, zaleć uczniom, aby identyfikowali się przy pomocy imienia i pierwszej litery nazwiska (nie zgadzaj się na pseudonimy lub losowe nazwy), pamiętaj, że każdy uczeń powinien korzystać z własnego konta,

15) korzystaj z opcji tworzenia poczekalni dla osób zaproszonych do uczestnictwa w lekcji, wówczas to nauczyciel wpuszcza konkretnych uczestników na lekcje, co utrudnia wtargnięcie na nią osób niezaproszonych (pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z opcji wykluczenia z lekcji on-line osób innych niż uczniowie),

16) korzystaj z najbardziej aktualnej wersji aplikacji do prowadzenia lekcji na odległość, jeśli masz problem z aktualizacją oprogramowania, skontaktuj się ze szkolnym informatykiem,

17) regularnie sprawdzaj treści udostępnione na czacie klasy (pliki i treści multimedialne),

18) jeśli korzystanie z platformy do wideokonferencji wymaga logowania, używaj innego hasła, niż wykorzystywane przez Ciebie w innych usługach.

 

 

Zasady prowadzenia lekcji on-line:

1) wchodząc do pokoju wideokonferencyjnego (klasopracowni), wyłącz mikrofon i kamerę (włączysz je jak będzie to potrzebne),

2) ogranicz do niezbędnych dane osobowe, którymi się posługujesz,

3) zadbaj o prywatność uczniów, jeśli w zasięgu kamery pojawiają się osoby lub przedmioty, które nie powinny się tam znajdować lub zagrażające dobrom osobistym, zareaguj - poproś o inne ustawienie kamery, usunięcie zbędnych przedmiotów, zasugeruj opuszczenie lekcji przez osobę postronną, niesubordynację zgłaszaj dyrektorowi szkoły,

4) jeżeli to możliwe, korzystaj z opcji zamazywania tła - tak, aby uczestnicy lekcji on-line nie widzieli Twojego otoczenia i zachęcaj do korzystania z tej opcji uczniów uczestniczących w lekcji, o ile taka opcja jest dla nich dostępna,

5) pamiętaj o wyciszaniu mikrofonu wówczas, gdy uczestnik lekcji nie uczestniczy w konwersacji - pamiętaj, że możesz użyć opcji "wycisz wszystkich użytkowników" i udzielać głosu tylko tym, którym na to pozwolisz (jeśli aplikacja, z której korzystasz umożliwia sygnalizowanie chęci zabrania głosu przez wybranie ikony podniesionej ręki, poinformuj o tym uczniów i zaleć jej stosowanie),

6) zarządzaj opcjami udostępniania ekranu - upewnij się, że osoby postronne nie mają dostępu do Twojego ekranu, przed udostępnieniem swojego ekranu uczestnikom lekcji on-line, zamknij wszystkie okna, tak, aby nie mieli oni do nich wglądu,

19) nie udostępniaj danych osobowych, do których dostęp powinien być ograniczony wyłącznie do upoważnionego personelu placówki, za pomocą czatu, który jest dostępny wszystkim uczestnikom lekcji on-line, lub który może być przeglądany przez nieupoważnione osoby,

Kangur Matematyczny

W dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny Kangourou Sans Frontières zorganizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, konkurs odbył się w formie zdalnej (elektronicznej - za pośrednictwem internetu).

W konkursie online wzięło udział dziewięciu uczniów naszej szkoły:
Maluch - klasy 3. i 4. szkół podstawowych
1. Ćwiek Andżelika, klasa 3a
2. Drężek - Kwapisiewicz Nadia, klasa 3a
3. Gawlik Małgorzata, klasa 3a
4. Józefczyk Radosław, klasa 4b
5. Kościelniak Natasza, klasa 3a
6. Lewandowski Wojciech, klasa 4a
Beniamin - klasy 5. i 6. szkół podstawowych
1. Szymczak Aleksandra, klasa 5a
2. Hamerski Wojciech, klasa 5b
3. Florczak Wiktor, klasa 5b
Czekamy na wyniki.
Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa (układankę przestrzenną w postaci breloczka). Nagrody dla uczniów klasy trzeciej przekazane zostaną uczniom przez wychowawcę klasy po powrocie do szkoły, tj. w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r., natomiast nagrody dla uczniów klas 4-5 będą do odebrania od poniedziałku 26 kwietnia 2021 r. w sekretariacie szkoły po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
szkolny koordynator konkursu

Zebranie z rodzicami

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu, Szanowni Nauczyciele!Zgodnie z planem pracy szkoły w dniu 22 kwietnia 2021 r. odbędą się ostatnie spotkania wychowawców z rodzicami.  Spotkania zostaną przeprowadzone - podobnie jak spotkania lutowe - na platformie Microsoft Teams (konta uczniów). Proszę wychowawców o poinformowanie rodziców o formule spotkań oraz wpisanie obecności rodziców do systemu e-dziennika.
Serdecznie zapraszam rodziców do uczestniczenia w tych spotkaniach.
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Plan spotkań:
15.30 - klasy I-III (klasa I B - wyjątkowo 23 kwietnia  2021)
16.15 - klasy IV-VI
17.00 - klasy VII-VIII

Certyfikat Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wyniki wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych

Wyniki wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych

 Informujemy, że w dniu 26.03.2021 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie opublikowane zostały końcowe wyniki wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

W finałowych zmaganiach naszą szkołę reprezentowali:

Jakub Pater – Konkurs Języka Polskiego (opiekun: p. Andrzej Horoszkiewicz)

Jakub Pater – Konkurs Języka Angielskiego (opiekun: p. Izabela Zwolak-Cierpiał)

Oliwia Iwach – Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie (opiekun: p. Maciej Gryczewski)

 

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymali tytuły finalistów poszczególnych konkursów.

 

 Gratulujemy uczniom  i ich rodzicom osiągnięcia wysokich wyników w konkursach, natomiast opiekunom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych do zmagań konkursowych na wszystkich trzech etapach – szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Dyrekcja szkoły

Obiady - marzec 2021

U w a g a !

Cena obiadów w marcu 2021r.:                   

- dla uczniów     -  115,00 zł

- dla nauczycieli - 195,50 zł

Termin płatności do: 10.03.2020 r.

 

Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

ul. Ratuszowa 29

73-210 Recz

Nr konta  90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

 

Informacje dotyczące obiadów umieszczane będą na głównej stronie szkoły.

Szczepimy się - Dlaczego warto?

ASY SZKOŁY - pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021

ASY SZKOŁY    

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 za nami. Poniżej prezentujemy listy uczniów poszczególnych klas IV-VIII, którzy na półrocze otrzymali średnie ocen minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Nazwiska uczniów klas młodszych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i zostaną wyróżnieni przez wychowawców, podamy na koniec roku szkolnego. Wtedy również podamy do wiadomości nazwiska uczniów klas trzecich, którzy zostali uhonorowani odznaką „Wzorowy Uczeń” oraz wymienimy uczniów ze 100% frekwencją.

 

Kl. IVa – wych. Aneta Kowal

 1. Patrycja Myczkowska – 5,45 zachowanie wzorowe
 2. Marcel Smus – 5,45 zachowanie wzorowe
 3. Kacper Pietrzak – 5,09 zachowanie wzorowe
 4. Luiza Popławska – 5,09 zachowanie bardzo dobre
 5. Aleksandra Denisiuk – 5,0 zachowanie wzorowe
 6. Natan Milewski – 5,0 zachowanie bardzo dobre
 7. Maria Kozina 4,82 zachowanie wzorowe

 

Kl. IVb – wych. Agata Michalska

 1. Julia Cybulska – 5,64 zachowanie wzorowe
 2. Radosław Józefczyk – 5,55 zachowanie wzorowe
 3. Julia Młynarczykowska – 5,55 zachowanie wzorowe
 4. Lena Juchniewicz – 5,45 zachowanie wzorowe
 5. Łucja Stachańska – 5,18 zachowanie wzorowe
 6. Barbara Szczota – 5,18 zachowanie wzorowe
 7. Julia Nykiel – 5,0 zachowanie wzorowe

 

Kl. Va – wych. Barbara Pokorska

 1. Aleksandra Szymczak – 5,08 zachowanie wzorowe
 2. Kamil Kowalus – 4,75 zachowanie wzorowe

 

Kl. Vb – wych. Katarzyna Hejza-Konieczna

 1. Wanessa Jusińska – 5,67 zachowanie wzorowe
 2. Julia Bosak – 5,33 zachowanie wzorowe
 3. Zofia Papierska – 5,25 zachowanie wzorowe
 4. Weronika Janik – 5,08 zachowanie wzorowe
 5. Wojciech Hamerski – 5,0 zachowanie bardzo dobre
 6. Oliwia Sokołowska – 4,83 zachowanie wzorowe
 7. Wiktor Florczak – 4,83 zachowanie bardzo dobre

Kl. VIa – wych. Jolanta Cymerman

 1. Lena Konieczna – 5,42 zachowanie wzorowe
 2. Oskar Iwach – 5,17 zachowanie wzorowe
 3. Maja Konieczna – 5,17 zachowanie wzorowe
 4. Emilia Skonieczna – 5,08 zachowanie wzorowe
 5. Martyna Rychlińska – 4,83 zachowanie wzorowe  
 6. Julia Sankowska – 4,83 zachowanie wzorowe
 7. Daria Sowińska – 4,83 zachowanie wzorowe
 8. Michał Maciejewski – 4,83 zachowanie bardzo dobre
 9. Jakub Tworzewski – 4,75 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIb – wych. Joanna Bednarczyk

 1. Wojciech Krasowski – 5,58 zachowanie wzorowe
 2. Hanna Szczepaniak – 5,17 zachowanie wzorowe
 3. Joanna Zań 4,92 zachowanie wzorowe
 4. Klaudia Matusewicz – 4,83 zachowanie wzorowe
 5. Gabriela Stefaniak – 4,75 zachowanie wzorowe
 6. Oliwia Zielińska – 4,75 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIc – wych. Piotr Pawłowski

 1. Hanna Sankowska – 5,33 zachowanie wzorowe
 2. Adrianna Hryniewicz – 5,25 zachowanie wzorowe
 3. Wiktoria Gołębiewska – 5,08 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIIa – wych. Joanna Urbańska

 1. Paulina Grzyb – 5,46 zachowanie wzorowe
 2. Igor Karcz – 5,36 zachowanie wzorowe
 3. Zuzanna Kuźmicz – 5,21 zachowanie wzorowe
 4. Wanessa Duda – 5,07 zachowanie wzorowe
 5. Małgorzata Tomicz – 5,07 zachowanie wzorowe
 6. Julia Maj – 4,79 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIIb – wych. Wiesława Horoszkiewicz

 1. Hanna Olejarnik – 4,86 zachowanie wzorowe
 2. Antoni Gołębiewski – 4,75 zachowanie wzorowe

 

 

 

Kl VIIc – wych. Aleksandra Gryczewska

 1. Zofia Gryczewska – 5,36 zachowanie wzorowe
 2. Kornelia Bożacka – 5,07 zachowanie wzorowe
 3. Oskar Dalmaczyński – 4,93 zachowanie wzorowe
 4. Wiktoria Pawlak 4,93 zachowanie wzorowe
 5. Zuzanna Wyroślak – 4,86 zachowanie wzorowe
 6. Julia Emilianowicz – 4,79 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIIIa – wych. Andrzej Horoszkiewicz

 1. Jakub Pater – 5,79 zachowanie wzorowe
 2. Oliwia Iwach – 5,64 zachowanie wzorowe
 3. Aleksandra Cybulska – 5,07 zachowanie bardzo dobre
 4. Roksana Pietrzak – 4,93 zachowanie wzorowe
 5. Wiktoria Baranowska – 4,86 zachowanie bardzo dobre

 

Kl. VIIIb – wych. Adriana Pacześna-Kozina

 1. Bartosz Sment – 5,36 zachowanie wzorowe
 2. Julia Urbańska – 5,29 zachowanie wzorowe
 3. Hanna Gryczewska – 5,21 zachowanie wzorowe
 4. Zuzanna Żułtaszek – 5,21 zachowanie wzorowe
 5. Zuzanna Sankowska – 4,93 zachowanie wzorowe
 6. Amelia Konieczna – 4,86 zachowanie wzorowe
 7. Maja Staszak – 4,85 zachowanie wzorowe
 8. Julia Maciejewska – 4.79 zachowanie wzorowe

 

 

Gratulujemy uczniom i ich rodzicom!

 

Dyrekcja Szkoły

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie.
Wg komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2021 r. do końca lutego br. funkcjonowanie szkół i placówek pozostaje na tych samych zasadach.
Podczas konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki poinformował o dalszych decyzjach związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki będą działały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, pozostałe grupy uczniów - nadal w trybie zdalnym. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.
Z poważaniem
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Zebranie Wychowawców z Rodzicami

Szanowni Państwo Rodzice, Wychowawcy!


Przesyłam harmonogram zebrań Wychowawców z Rodzicami.
Zebrania są podsumowaniem pracy szkoły i poszczególnych klas w okresie I półrocza roku szkolnego 2020/2021.

Terminy spotkań:
11 lutego 2021 r.:
godz. 15.30 - klasy 2A, 2B, 3A, 3B, 3C
godz. 16.15 - klasy 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 6C
godz. 17.00 - klasy 7A, 7B, 7C, 8A, 8B

12 lutego 2021 r.:
godz. 16.00 - klasa 1B
godz. 17.00 - klasa 5B

18 lutego 2021 r.:
godz. 15.30 - klasa 1A

Wszystkie spotkania odbędą się na platformie Microsoft Teams, na kontach uczniów.


Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Wygenerowano w sekund: 0.08
1,520,703 unikalne wizyty