Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

PRACOWNIA JĘZYKOWA

PRACOWNIA JĘZYKOWA

PRACOWNIA JĘZYKOWA

Z okazji Mikołajek mamy prezent dla uczniów! 


Miło nam poinformować, że zajęcia z języków obcych w naszej szkole mogą być już realizowane w nowoczesnej, profesjonalnej, 24-stanowiskowej pracowni językowej.


Pracownia składa się z nowoczesnych stolików szkolnych i stanowisk uczniowskich, jednostki sterującej, słuchawek z mikrofonami, głośnikami do zabudowy, biurkiem nauczyciela, projektorem multimedialnym.


Chcemy również dodać, że w pracowni językowej została zainstalowana tablica interaktywna, która w całości została sfinansowana  przez Radę Rodziców,  za co serdecznie dziękujemy. Udało się to m. in. dzięki  wspólnej organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego, który odbył się w naszej szkole w zeszłym roku.


Mamy nadzieję, że już niedługo wszyscy uczniowie naszej szkoły będą mogli w pełni korzystać z zalet tej klasopracowni.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków pacy uczniów i nauczycieli na lekcjach języków obcych  oraz innych zajęciach, poprawę jakości pracy szkoły, zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły, polepszenie wyników edukacyjnych uczniów oraz wzrost wyników egzaminacyjnych z języków obcych. Liczymy również na to, że po zajęciach realizowanych w tej pracowni uczniowie będą w jeszcze lepszym stopniu posługiwali się językiem angielskim i niemieckim.


Mamy nadzieję, że ten mikołajkowy prezent wszystkim uczniom bardzo się spodoba.

Wieczór Kolęd

Wieczór Kolęd

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Recza i gminy, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy stali Uczestnicy Wieczoru Kolęd!
 
Zbliża się czas świąteczny, czas, w którym zawsze wspólnie spędzaliśmy nastrojowe chwile podczas Wieczoru Kolęd, który Szkoła Podstawowa w Reczu organizowała wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. W tym roku nie możemy spotkać się przy wspólnym śpiewaniu i słuchaniu artystów tego magicznego wieczoru.
Proponujemy zatem Wirtualny Wieczór Kolęd. Jeżeli ktoś chciałby zaśpiewać kolędę, pastorałkę czy bożonarodzeniową piosenkę lub zarecytować wiersz, prosimy o przesłanie nagrania wykonanego utworu. Wszystkie występy postaramy się zamieścić na szkolnym Facebooku.

Kontakt: 957654067
ogryczewska@interia.pl

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Zmiana organizacji pracy szkoły

Zmiana organizacji pracy szkoły

Zdalne nauczanie przedłużone, nowy termin ferii zimowych, zmiana organizacji pracy szkoły

 

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Drodzy Uczniowie

 

W związku z komunikatem przekazanym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 20 listopada br. informuję, że:

1. Nauczanie zdalne zostało przedłużone do świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich klas w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W związku z tym i zgodnie z przyjętą w naszej szkole organizacją roku szkolnego należy przypomnieć, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone do dnia 18 grudnia br. Dzień 21 grudnia (poniedziałek) i 22 grudnia (wtorek) br. to dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (ustalone we wrześniu przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski).
2. Od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. to wg organizacji pracy szkoły zimowa przerwa świąteczna.

3. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa dodatkowo od 4 do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Premier poinformował również, że zostanie wprowadzony zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. W związku z tym następują również korekty w organizacji następujących, zaplanowanych zadań i wydarzeń w życiu szkoły:

a. zaplanowane dyżury nauczycieli w dniach 21 i 22 grudnia pozostają bez zmian. W tych dniach nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów (konsultacje on-line). Nauczyciele pracują na terenie szkoły w godzinach zaplanowanych dyżurów.

b. konsultacje dla uczniów klas VIII (harmonogram przekazany za pośrednictwem e-dziennika) trwają do zakończenia nauczania zdalnego.

c. próbny egzamin ósmoklasisty – zaplanowany na 8-10 grudnia br. - zostaje przełożony. Nowy termin zostanie podany po 17 stycznia 2021 r.

d. stały dyżur nauczycieli dla rodziców uczniów pozostaje bez zmian, tj. 10 grudnia 2020 r. w godz. 15.00-16.00. Nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców telefonicznie, za pośrednictwem e-dziennika lub na platformie Microsoft Teams (na kontach uczniów) lub za pośrednictwem innego komunikatora. Proszę o wcześniejsze porozumienie na linii rodzic – nauczyciel.

e. 11 grudnia 2020 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania (do 14 grudnia 2020 r. wychowawcy są zobowiązani do powiadomienia rodziców za pośrednictwem e-dziennika o ewentualnym zagrożeniu).

f. 18 grudnia 2020 r. - wigilie klasowe na terenie szkoły zostają odwołane, natomiast spotkanie wigilijne z klasami wychowawcy przeprowadzą podczas godzin z wychowawcą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Pozostałe lekcje w tym dniu odbywają się zgodnie z planem. Spotkanie wigilijne pracowników szkoły zostaje odwołane.

g. Wieczór Kolęd – odbędzie się w formie on-line (facebook) w dniu 18 grudnia 2020 r. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

h. XVI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek zaplanowany na 12 stycznia 2021 r. zostaje odwołany.

i. spotkanie zespołów nauczycielskich podsumowujących I półrocze roku szkolnego 2020/2021 wraz ze sporządzeniem protokołu ze spotkania odbędzie się za pośrednictwem platformy MT w dniu 26 stycznia 2021 r. Przewodniczących zespołów nauczycielskich proszę o ustalenie godziny spotkania.

j. ferie zimowe odbędą się w dniach 4-17 stycznia 2021 r.

k. wystawienie ocen za I połrocze zostaje przełożone na dzień 29 stycznia 2021 r. W związku z tym termin zakończenia I półrocza zostaje przesunięty z dnia 15 stycznia 20201 r. na dzień 29 stycznia 2021 r.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 8/2020/2021

Zarządzenie nr 8/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie funkcjonowania świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej oraz organizacji konsultacji i innych zajęć od 09 listopada 2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jego nowelizacji 30b, a także na podstawie § 51 Statutu Szkoły Podstawowej w Reczu oraz w związku z komunikatem MEiN z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć  stacjonarnych, zarządzam co następuje:

§1

Zawieszam realizację zajęć świetlicowych, które w przydziale godzin nauczycieli na podstawie aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej wykazane są jako godziny ponadwymiarowe. Zajęcia świetlicowe, które zawierają się w pensum nauczyciela pozostają bez zmian. 

§2

Wprowadzam zmianę zakresu obowiązków pracowników świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Za przygotowanie, opracowanie i koordynowanie pracy i zakresu obowiązków nauczycieli świetlicy, w tym  dokumentowanie harmonogramu ich pracy w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

§4

Nauczyciele świetlicy pracują w trybie stacjonarnym, z wyjątkami przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§5

W okresie od 09 listopada 2020 r. świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 15.45. Czas pracy świetlicy w okresie zawieszenia zajęć może ulec zmianie.

§6

Biblioteka szkolna pracuje wg tygodniowego planu zajęć w trybie stacjonarnym w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§7

Funkcjonowanie stołówki szkolnej zostaje zawieszone.

§8

Szkoła umożliwia uczniom klas VIII udział w zajęciach konsultacyjnych. Zajęcia konsultacyjne odbywają się wg następujących zasad:

 1. Harmonogram zajęć konsultacyjnych zostanie opublikowany w systemie dziennika elektronicznego oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W zajęciach konsultacyjnych może brać udział wyłącznie uczeń klasy VIII (jednocześnie maksymalnie 5 uczniów).
 3. Deklarację udziału w zajęciach konsultacyjnych należy obowiązkowo zgłosić nauczycielowi co najmniej 1 dzień przed ich terminem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Przy wejściu do szkoły należy potwierdzić udział w zajęciach, zdezynfekować ręce, udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali.
 5. Zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji.
 6. Udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny.
 7. W czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać Procedur funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii, a w szczególności zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica), zdezynfekować ręce, zachować dystans co najmniej 1,5 metra.
 8. W czasie konsultacji należy mieć przy sobie własne podręczniki i przybory do pracy.
 9. Przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych obostrzeń sanitarnych.

§9

Szkoła umożliwia udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły uczniom, których zajęcia zostały uwzględnione w aneksie nr 3 oraz aneksie nr 4 do arkusza organizacyjnego szkoły, tj. uczniów powracających z zagranicy. Zajęcia dodatkowe dla tych uczniów  odbywają się wg następujących zasad:

 1. Harmonogram zajęć zostanie opublikowany w systemie dziennika elektronicznego.
 2. W zajęciach  może brać udział wyłącznie uczeń wykazany w aneksie nr 3 oraz aneksie nr 4 do arkusza organizacyjnego szkoły.
 3. Potwierdzenie udziału w zajęciach należy obowiązkowo zgłosić danemu nauczycielowi co najmniej 1 dzień przed ich terminem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Przy wejściu do szkoły należy potwierdzić udział w zajęciach, zdezynfekować ręce, udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali.
 5. Zajęcia nie mają charakteru dodatkowej lekcji dydaktycznej.
 6. Udział w zajęciach  jest obowiązkowy.
 7. W czasie zajęć należy bezwzględnie przestrzegać Procedur funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii, a w szczególności zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica), zdezynfekować ręce, zachować dystans co najmniej 1,5 metra.
 8. W czasie zajęć należy mieć przy sobie własne podręczniki i przybory do pracy.
 9. Przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych obostrzeń sanitarnych.

§10

W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 09 listopada 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

§12

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu (facebook)  oraz w dzienniku elektronicznym.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 7/2020/2021

Zarządzenie nr 7/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany formy nauczania zdalnego

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie & 50 Statutu Szkoły Podstawowej w Reczu, a także w związku z zaleceniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) z dnia 26 października 2020 r. w sprawie realizacji nauczania zdalnego za pośrednictwem platformy Office 365 zawierającego Microsoft Teams zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam zmianę Zarządzenia nr 4/2020/2021 dyrektora szkoły z dnia 23 października 2020 r. oraz Zarządzenia nr 6/2020/2021 dyrektora szkoły z dnia 30 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego w zakresie platformy, na której będzie realizowane nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej w Reczu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostała treść Zarządzenia nr 4/2020/2021 dyrektora szkoły z dnia 23 października 2020 r. oraz Zarządzenia nr 6/2020/2021 dyrektora szkoły z dnia 30 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego pozostaje bez zmian.

§3

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy decyzją dyrektora w danym okresie realizują nauczanie w trybie zdalnym.

§4

Zarządzenie  wchodzi w życie w dniu 09 listopada 2020 r.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od dnia 19.10.2020 r.

Uwaga!

W związku z najnowszymi obostrzeniami sanitarnymi, od dnia 19.10.2020 r. aż do odwołania na niektórych trasach obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych dowożących uczniów do szkół. Zmienia się również miejsce oczekiwania uczniów na autobus w miejscowości Grabowiec.

 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od dnia 19.10.2020 r.

Przywozy do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu na godzinę 8.00

I trasa
7.00 Jarostowo
7.05 Pamięcin
7.10 Żeliszewo
7.15 Rajsko
7.15 ul. Leśna

II trasa
7.30 Pomień – tylko klasy 4-8
7.35 Trzebiń – tylko klasy 4-8

III trasa
7.50 Pomień – tylko klasy 1-3 i przedszkolaki
7.55 Trzebiń –
tylko klasy 1-3 i przedszkolaki

 

IV trasa
6.45 Sulibórz
6.50 Suliborek
6.55 Rybaki – tylko klasy 5-8
6.58 Suliborek Ferma
7.00 Słutowo

7.05 Wielgoszcz

 

V trasa
7.00 Rybaki –
tylko klasy 1-4


VI trasa
7.20 Lubieniów (plus Lestnica i Rybnica)

 

VII trasa
7.05 Grabowiec (dawny przystanek – koło pierwszego magazynu)


VIII trasa
7.05 Sokoliniec koło kościoła
7.08 Sokoliniec koło bloków
7.12 Sicko

IX trasa
7.35 Nętkowo


Przywozy na godzinę 8.45 pozostają bez zmian!

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Reczu – ze względu na warunki sanitarne - obchodziliśmy w dość nietypowy, ale równie bardzo uroczysty sposób. W dniu 13 października odbył się apel dla przedstawicieli trójek klasowych, podczas którego  dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Iwach  złożyli życzenia wszystkim uczniom.

 

Ważnym wydarzeniem było złożenie ślubowania przez członków pocztu sztandarowego. Dyrektor szkoły wręczył Oliwii Iwach oraz Hannie Olejarnik gratulacje z okazji objęcia przez dziewczęta funkcji przewodniczącej i zastępcy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Podobne gratulacje odebrali również członkowie pocztu sztandarowego: Jakub Tworzewski, Adrianna Hryniewicz, Julia Czarnecka, oraz członkowie rezerwowi: Wiktoria Gołębiewska, Oliwia Zielińska, Bartosz Sment.


Apel był również okazją do wręczenia nagród: w imieniu p. Anny Rakowskiej dyrektor szkoły wręczył nagrodę dla Wanessy Jusińskiej za szczególny talent językowy w konkursie  „Językowe Łamańce”. W imieniu p. Doroty Rakowskiej dyrektor szkoły wręczył nagrodę dla Joanny Różańskiej za zajęcie I miejsca w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym.


Samorząd Uczniowski przygotował również ankietę o nauczycielach, której wyniki zostały przedstawione, a stosowne dyplomy uznania wręczone, dzień później, czyli 14 października, kiedy uroczystość, uświetniona programem artystycznym, została zorganizowana dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy:

Ulubiony nauczyciel: I miejsce: Grzegorz Jurkiewicz, II miejsce: Wiesława Horoszkiewicz, III miejsce: Agata Michalska.

Nauczyciel zadający najwięcej zadań domowych:I miejsce: Mariola Koźmińska, II miejsce: Dorota Rakowska, III miejsce: Piotr Pawłowski

Nauczyciel, który robi najtrudniejsze sprawdziany: I miejsce: Katarzyna Brzozowska, II miejsce: Joanna Urbańska, III miejsce: Małgorzata Sawczuk

Nauczyciel niepozwalający ściągać: I miejsce: Grzegorz Jurkiewicz, II miejsce: Małgorzata Sawczuk, III miejsce: Katarzyna Brzozowska

Nauczyciel najbardziej uśmiechnięty: I miejsce: Grzegorz Jurkiewicz, II miejsce: Wiesława Horoszkiewicz, III miejsce: Jakub Drapiński.


Podczas uroczystości dla pracowników szkoły i Przedszkola  życzenia wszystkim obecnym i byłym pracownikom oświaty w gminie Recz, rodzicom, przyjaciołom szkoły, emerytowanym pracownikom szkoły i przedszkola oraz uczniom złożył - w imieniu swoim, wicedyrektora szkoły p. Barbary Tomicz oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego p. Ewy Pilżys – dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski. Dyrektor podkreślił wartości, którym hołduje nasza szkoła, zwłaszcza te, które w swojej pracy wyrażał Honorowy Obywatel Gminy Pan Adolf Długosz. Dyrektor przytoczył słowa p. Janiny Pawłowskiej, która o Panu Długoszu pisała: „Pan Długosz! Chociaż jako patrona szkoły zapamiętajcie! To był naprawdę wartościowy człowiek. Bardzo skromny człowiek. On całe swoje życie poświęcił szkole. Tak był zafascynowany młodzieżą, że gdyby mu jeszcze raz przyszło żyć, to na pewno zostałby nauczycielem.”


Słowa podziękowania za pracę i życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły złożył również Burmistrz Recza p. Wiesław Łoński, a także  Przewodnicząca Rady Rodziców p. Sylwia Milewska.

Ważnym wydarzeniem, które jest tradycją gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie Nagród Burmistrza, które w tym roku z rąk gospodarza gminy otrzymali: p. Ewa Pilżys – dyrektor Przedszkola Miejskiego, p. Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły, p. Barbara Tomicz – wicedyrektor szkoły.

 

Dyrektor szkoły również wręczał Nagrody Dyrektora. Tytułem tym zostali wyróżnieni: p. Katarzyna Brzozowska, p. Danuta Cybulska – Czerniak, p. Dagmara Mikuła, p. Jadwiga Nadybał, p. Małgorzata Sawczuk.

Wyróżnionym pracownikom  serdecznie gratulujemy!

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością: Panu Wiesławowi Łońskiemu – Burmistrzowi Recza, Panu Tadeuszowi Robaczkowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Pani Sylwii Milewskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Luizie Marach – Inspektorowi ds. Oświaty Urzędu Miejskiego, Pani Ewie Piżys, która reprezentowała pracowników Przedszkola Miejskiego. 

 

Na zakończenie przedstawiamy tych, którzy przyczynili się do zorganizowania apelu i Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej:

Program artystyczny – scenariusz, scenografia, muzyka: p. Andrzej Horoszkiewicz, p. Grzegorz Jurkiewicz, p. Joanna Jakubowska, p. Małgorzata SawczukAktorzy, piosenkarze i prowadzący: Oliwia Iwach, Wiktoria Baranowska, Aleksandra Cybulska, Konrad Dłużniewski, Jakub Pater, Roksana Pietrzak, Aleksander Cylwik, Hanna Gryczewska, Bartosz Sment, Maja Staszak, Hanna Więcek, Jacob Wojtaszek, Maciej Wyroślak, Zuzanna Żułtaszek, Zofia Gryczewska, Wanessa Jusińska. Poczet sztandarowy: Jakub Tworzewski, Adrianna Hryniewicz, Wiktoria Gołębiewska. Organizacja uroczystości: pracownicy obsługi. Pomoc przy organizacji: MGOKiS.  Zdjęcia: Martyna Graczyk, Maciej Gryczewski.

 

Fotorelacja z wydarzeń, o których mowa, znajdują się na stronach internetowych i FB Szkoły Podstawowej. Zapraszamy do oglądania.

Chrońmy Perły Bałtyku

Chrońmy Perły Bałtyku

Nasza Szkoła dołączyła do Projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez realizację programu aktywnej edukacji pod nazwą Chrońmy Perły Bałtyku.

 

Koordynatorzy: Panie, Katarzyna Hejza-Konieczna, Wiesława Horoszkiewicz, Joanna Bednarczyk, Bernadeta Śliwińska, Małgorzata Piwowar, uczestniczyły w szkoleniu, w którym tematyka koncentrowała się na zagadnieniach ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego oraz nowoczesnych formach nauczania, przekazywania wiedzy i uświadamiania dzieci i młodzieży w zakresie ww. tematu.

W ramach działań, uczniowie klas III-VII, którzy przystąpili do projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych warsztatach i zajęciach terenowych.


Zakres tematyczny warsztatów:

Wprowadzenie do tematu ekosystemów Morza Bałtyckiego.
Dlaczego Morze Bałtyckie jest tak ważne?
Jakie są zagrożenia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego?
Jak możemy pomóc Morzu Bałtyckiemu?
Organizowanie proekologicznych akcji edukacyjnych i informacyjnych.
Sesja wyjazdowa - wycieczka terenowa grupy wspólnie z nauczycielem, prowadzenie obserwacji przyrody ( w odległości ok. 50 km)
Zajęcia po wycieczce terenowej.
Wszystkie sprawozdania i relacje będą dostępne na Facebooku szkoły.

Zasady sanitarne i organizacyjne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Reczu

Zarządzenie nr 3

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zasad sanitarnych i organizacyjnych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Reczu w okresie od dnia 12 października 2020 r. do odwołania

Na podstawie & 51 Statutu Szkoły Podstawowej w Reczu, zaleceń z dnia 28 sierpnia 2020 r. dla szkół znajdujących się strefie żółtej oraz regionalnych obostrzeń obowiązujących na terenie całego kraju od 10 października 2020 r., a także na podstawie komunikatu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2020 r.

zarządzam co następuje:

& 1

Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic podczas przerw, bezpośrednio przed zajęciami i bezpośrednio po zajęciach. Obowiązek dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Nakaz obowiązuje również w pomieszczeniach wspólnych, tj. szatniach, toaletach, a także świetlicach (w tym przypadku nie dotyczy zajęć lekcyjnych realizowanych w świetlicach).

& 2

Wprowadza się zasadę, że w strefie korytarza w Czerwonej Szkole wraz z uczniem przychodzącym do szkoły może przebywać tylko jeden rodzic/prawny opiekun. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/prawnych opiekunów do sal lekcyjnych, świetlicy lub szatni.

&3

Przypomina się, że osoby trzecie mogą przebywać na terenie szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym, zachowując ogólne zasady sanitarne i regulamin szkoły: obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic, obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek wpisania się do zeszytu wejść (główne wejście), konieczność przemieszczenia się w wyznaczone miejsce (np. sekretariat, pedagog), obowiązek pomiaru temperatury.

&4

Ustala się stałe miejsca pracy uczniów (przydzielone ławki) podczas zajęć lekcyjnych. Za przydzielenie stałych miejsc odpowiadają wychowawcy klas (na podstawie wcześniejszych komunikatów). Zakazuje się zamieniania się miejscami zależnie od lekcji lub zmiany przez ucznia miejsca pracy.

&5

Wprowadza się możliwość realizowania zajęć wychowania fizycznego do dwóch grup w hali sportowej (zgodnie z komunikatem z dnia 29 września br.). Pozostałe zasady realizacji zajęć wychowania fizycznego, np. oczekiwanie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego, pozostają bez zmian.

& 6

Wprowadza się możliwość realizacji zajęć laboratoryjnych w klasopracowni nr 21 oraz zajęć wymagających konieczności wykorzystania komputerów w salach 13, 26 i 30. Realizacje takich zajęć należy  wcześniej zgłosić kierownikowi gospodarczemu.

& 7

Przypomina się o obowiązujących od 1 września 2020 r. procedurach funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii (strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny), w szczególności:

 1. Zaleceniu dla rodziców, aby do szkoły nie wysyłać ucznia z objawami chorób górnych dróg oddechowych.
 2. Obowiązku dezynfekowania rąk  przy wejściu do szkoły i do klasy oraz obowiązku częstego mycia lub dezynfekcji rąk.
 3. Obowiązku zachowania w miarę możliwości bezpiecznej odległości od uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Używaniu przez uczniów tylko własnych podręczników i przyborów oraz zakazie pożyczania ich innym osobom.
 5. Obowiązku pracowników szkoły zgłaszania wyjść prywatnych i służbowych poza teren szkoły podczas przerw lub okienek.
 6. Zaleceniu, aby jak najwięcej lekcji realizować na świeżym powietrzu.
 7. Obowiązku korzystania z obiadów w określonych godzinach i w ograniczonej - do 2 miejsc przy stoliku – liczbie osób korzystających z obiadu w stołówce.
 8. Zasadzie, że w toaletach mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.
 9. Zasadzie, że w sekretariacie mogą – oprócz osób pracujących – przebywać maksymalnie 3 osoby.
 10. Zasadzie, że w gabinecie pedagoga, logopedy, bibliotece mogą – oprócz osób pracujących -  jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.

&8

Zarządzenie obowiązuje uczniów, pracowników szkoły, rodziców.

&9

 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 12 października 2020 r.

 

 

Podpisano

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Konkursy przedmiotowe

APEL DYREKTORA SZKOŁY

APEL DYREKTORA SZKOŁY

APEL DYREKTORA SZKOŁY

Apeluję do całej społeczności szkolnej - Nauczycieli, Pracowników niepedagogicznych, Uczniów oraz Rodziców - o zwracanie uwagi na obostrzenia sanitarne związane ze stanem epidemii oraz w szczególności do stosowania zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Przypominam, że dokument regulujący funkcjonowanie szkoły od września br. został opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz został przesłany wszystkim za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W związku z tym, że w ostatnich dniach zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem w całym kraju oraz potwierdzone zostały przypadki wirusa na terenie powiatu choszczeńskiego apeluję w szczególności o to:

- aby nie puszczać do szkoły dzieci, których stan zdrowia sugeruje chorobę górnych dróg oddechowych,

- aby obowiązkowo dezynfekować ręce przed wejściem na teren szkoły,

- aby często myć ręce,

- aby zachowywać dystans co najmniej 1,5 metra,

- aby w czasie przerw nosić maseczki ochronne lub przyłbice,

- aby nie pożyczać sobie przyborów szkolnych czy podręczników (każdy musi mieć swoje),

- aby nie tworzyć niepotrzebnie dużych skupisk podczas przerw,

- aby chronić zdrowie swoje i innych stosując się do wszystkich zasad funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii oraz do obostrzeń sanitarnych w czasie wolnym, w czasie drogi do szkoły i z powrotem.

 

Liczę na to, że gdy wszyscy będziemy stosowali się do ogólnych zasad przyjętych w kraju oraz w szkole, wtedy wspólnie zmniejszymy ryzyko zakażenia.

 

Mając świadomość tego, że w szkole w czasie zajęć wspólnie przebywa duża liczba osób i zachowanie wszystkich standardów sanitarnych jest bardzo trudne, liczę również na współpracę rodziców ze szkołą, wyrozumiałość związaną z podejmowanymi przez szkołę działaniami, ale jednocześnie na konsekwencję we wspólnym działaniu.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Wygenerowano w sekund: 0.11
1,180,871 unikalne wizyty