Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

Procedura funkcjonowania szkoły

------------------------------

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w czasie epidemii od 1 września 2020 r.

-------------------------------

Organizacjia pracy szkoły w okresie od 26 października 2020 r.

Organizacjia pracy szkoły w okresie od 26 października 2020 r.

Zarządzenie nr 4/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 26 października 2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 26 października 2020 r. do odwołania nauczanie zdalne wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik określa: formy nauczania zdalnego, podstawy prawne związane z ocenianiem uczniów, formy komunikacji, zakres wsparcia technicznego, sposoby dokumentowania obecności uczniów na zajęciach, zasady korzystania z biblioteki, zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakres obowiązków uczniów związany z logowaniem do systemu e-dziennika, sposoby realizacji zajęć dodatkowych, zmiany w zakresie obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi.

§2

Klasy I-III Szkoły Podstawowej w Reczu pracują w trybie stacjonarnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji.

§3

Zajęcia w trybie zdalnym w klasach IV-VIII  są realizowane wg ustalonego tygodniowego planu lekcji.

 

§4

Nauczyciele wykonują pracę na terenie szkoły w wyznaczonej klasopracowni oraz według tygodniowego planu lekcji.

§5

Podczas nauczania zdalnego nauczyciele realizują obowiązującą podstawę programową tak jak podczas nauczania stacjonarnego, z tym że każdy nauczyciel może dokonać weryfikacji programu nauczania i dostosować go do  metody kształcenia na odległość.

§6

Zmienia się godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków wg ustalonych w oddzielnym komunikacie zasad. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 26 października 2020 r. odpowiada kierownik gospodarczy.

§7

W okresie od 26 października 2020 r. świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji. Oddelegowuje się wszystkich nauczycieli zajęć świetlicowych do pracy z uczniami klas I-III. Za przygotowanie nowego harmonogramu i organizacji pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy.

§8

Dowozy i odwozy uczniów klas I-III (uczniów dojeżdżających) odbywają się bez zmian.

§9

Stołówka szkolna pracuje w ustalonym od 1 września 2020 r. trybie, z tym że z obiadów  korzystają tylko uczniowie klas I-III i pracownicy szkoły. Zasady dotyczące uregulowania wpłat za obiady za miesiąc październik 2020 r. zostaną podane w terminie późniejszym. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.

 

§10

W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 26 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

§12

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu oraz w dzienniku elektronicznym.

§13

Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2020/2021 dyrektora szkoły

ZASADY PRACY ZDALNEJ W KLASACH IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

 1. Nauczanie zdalne - uczniowie klas IV – VIII realizują w formie zdalnej program nauczania zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Przepisy pozwalają nauczycielom na sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów.
 2. Podstawa prawna - podczas zdalnego nauczania obowiązują zapisy Statutu szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Regulamin Oceniania Zachowania.
 3. Formy nauczania - zajęcia w klasach IV-VIII są realizowane za pośrednictwem e-dziennika oraz platformy ZOOM. W okresie od 16.10.2020 do 30.10.2020 zajęcia odbywają się za pośrednictwem systemu e-dziennika z możliwością realizowania zajęć na platformie ZOOM, a w okresie od 02.11.2020 obowiązkowo w formie on-line (ZOOM) z jednoczesnym wsparciem w systemie e-dziennika.
 4. Zajęcia o charakterze praktycznym - w przypadku zajęć o charakterze praktycznym: informatyka, technika, plastyka, muzyka,  zespół wokalny, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna - możliwe jest stosowanie systemu e-dziennika ze wsparciem platformy ZOOM lub innych komunikatorów, w ciągu całego okresu nauczania zdalnego.
 5. Zajęcia rozwijające – w przypadku zajęć rozwijających w klasach IV, V oraz VIII: laboratorium, zajęcia medyczno-ratownicze, zajęcia artystyczne, zajęcia muzyczne – możliwe jest stosowanie systemu e-dziennika ze wsparciem platformy ZOOM lub innych komunikatorów, w ciągu całego okresu nauczania zdalnego.
 6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – w przypadku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego i matematyki stosuje się te same formy nauczania zdalnego jak w przypadku języka polskiego i matematyki.
 7. Inne formy komunikacji - w przypadku problemów w realizacji zajęć on-line (oraz zajęć określonych w pkt 4 i 5) nauczyciel może wykorzystywać inne formy komunikacji z uczniem, z tym że muszą być one zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).
 8. Wsparcie techniczne - każdy nauczyciel oraz uczeń w celu technicznej pomocy w zakresie prowadzenia lekcji on-line może wykorzystać instruktaż dotyczący stosowania platformy ZOOM, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne, a także korzystać z pomocy nauczycieli informatyki.
 9. Informatyka – w pierwszym tygodniu nauczania zdalnego (26.10.2020 – 30.10.2020) zajęcia informatyki w klasach IV-VIII zostają zawieszone, a nauczyciele informatyki przygotowują sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy zdalnej (konfiguracja platformy ZOOM) oraz wspierają technicznie uczniów i nauczycieli.

10.  Obowiązek logowania się do systemu e-dziennika - uczniowie mają obowiązek codziennie logować się w systemie e-dziennika w godzinach, w których wg obowiązującego planu lekcji mają zajęcia z danego przedmiotu oraz wykonywać polecenia i zadania przekazywane przez nauczycieli.

11.  Zajęcia pozalekcyjne - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane, zgodnie z przyjętym i zaproponowanym przez nauczycieli harmonogramem, w formie on-line. Udział w nich jest dobrowolny. Informacja o zajęciach pozalekcyjnych i ich harmonogram dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Plany lekcji i dyżurów.

12.  Zasady sprawdzania obecności - frekwencja sprawdzana jest na bieżąco – obecność uczniów ewidencjonowana jest w następujący sposób:

a)      uczeń, który zalogował się do systemu e-dziennika (oraz na platformie ZOOM) i potwierdził swoją obecność (słownie lub pisemnie) – obecny,

b)      uczeń, który w terminie odesłał prace z danej lekcji, ale z powodów technicznych nie mógł potwierdzić obecności – obecny,

c)      uczeń, który nie zalogował się do systemu e-dziennika i nie odesłał w terminie danej pracy lub zadania – nieobecny.

13.  Miejsce realizacji zajęć przez nauczycieli - nauczyciele realizują nauczanie zdalne na terenie szkoły (z wykorzystaniem sprzętu komputerowego szkoły) zgodnie z przyjętym planem lekcji. Przydział klasopracowni dla nauczycieli (przydział sal uwzględnia następujące zasady: w kolejności - przedmioty egzaminacyjne, wychowawstwo, inne sytuacje). W pierwszej kolejności z klasopracowni korzystają nauczyciele wg poniższego wykazu:

Sala nr 1 – Małgorzata Sawczuk

Sala nr 2 – Aleksandra Gryczewska

Sala nr 13 – Aneta Kowal, Ewa Kosiło

Sala nr 14 – wyłączona

Sala nr 17 – Joanna Bednarczyk

Sala nr 18 – Piotr Pawłowski

Sala nr 19 – Wiesława Horoszkiewicz

Sala nr 21 – Katarzyna Hejza – Konieczna

Sala nr 22 – Jerzy Mikuła

Sala nr 26 – Jolanta Kwaśnik

Sala nr 27 – Joanna Urbańska

Sala nr 28 – Mariola Koźmińska

Sala nr 29 – Katarzyna Brzozowska, Agata Michalska

Sala nr 30 – Dariusz Kowalewski

Sala nr 30a – Izabela Zwolak – Cierpiał

Sala nr 36 – Adriana Pacześna – Kozina

Sala nr 37 – Dorota Rakowska

Sala nr 38 (studio) – Grzegorz Jurkiewicz

Sala nr 41 – Andrzej Horoszkiewicz

Sala nr 42 – Jolanta Cymerman

Sala nr 46 – Elżbieta Kosiło

Sala gimnastyczna – Barbara Pokorska

Hala sportowa – Monika Olender-Zań

Gabinet pedagoga I-IV – Marlena Mielczarek

Gabinet pedagoga V-VIII – Wioleta Sankowska, dodatkowo zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach IV-VIII

Gabinet logopedy – Anna Rakowska

Gabinet biblioteki – Maria Romanowska

Gabinet świetlicy – Bogumiła Pieciukiewicz

Gabinet świetlicy G – Jakub Dapiński

Gabinet nauczania indywidualnego (AD) – Joanna Bykowska, Joanna Jakubowska, Agata Michalska

Sala nr 57 – Grażyna Borkowska (dotyczy zajęć terapeutycznych w klasach IV-VI oraz doradztwa zawodowego), Artur Stąporek.

W sytuacji, gdy nauczyciel korzysta z własnego sprzętu może prowadzić zajęcia z innych wolnych klasopracowni lub pokoju nauczycielskiego z zachowaniem odstępu ok. 1,5 m od innego stanowiska.

Każdy nauczyciel może w razie potrzeby korzystać z pracowni komputerowych (z zachowaniem dystansu społecznego). Nauczyciele prowadzący zajęcia w salach komputerowych (jeśli korzysta z niej więcej niż jedna osoba) zobowiązani  są do zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od drugiego stanowiska pracy.

Każdy nauczyciel może korzystać również z klasopracowni, które w danym momencie nie są wykorzystywane.

 

14.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

a)      nauczyciele pedagodzy pracują zgodnie z planem lekcji

b)      nauczyciel logopeda pracuje zgodnie z planem lekcji

c)      nauczyciel zajęć terapeutycznych pracuje zgodnie z planem

d)      nauczyciel zajęć korekcyjno - kompensacyjnych pracuje zgodnie z planem

e)      nauczyciele gimnastyki korekcyjnej pracują zgodnie z planem

f)       nauczyciele zajęć nauczania indywidualnego pracują zgodnie z planem

g)      nauczyciele zajęć rewalidacyjnych pracują zgodnie z planem.

Dopuszcza się możliwość realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez pedagogów w kontakcie bezpośrednim (na terenie szkoły) zgodnie z zasadami ujętymi w Procedurze funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii, tj. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w rygorze sanitarnym, w obecności rodzica.

15.  Świetlica - nauczyciele zajęć świetlicowych pracują zgodnie z planem, z tym że ich zakres obowiązków określa kierownik świetlicy. Zakres pracy nauczycieli zajęć świetlicowych zostanie przekazany w odrębnym komunikacie.

 

16.  Biblioteka - nauczyciel bibliotekarz pracuje zgodnie z planem. Zasady wypożyczania książek określone są w Procedurach funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii (strona internetowa szkoły); zastosowanie mają również ogólne zasady sanitarne obowiązujące w czerwonych strefach. Uczeń może wypożyczyć daną książkę w umówionym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub zgłoszeniu za pośrednictwem e-dziennika.

 

17.  Dyżury nauczycieli – dyżury nauczycieli na terenie obiektów szkolnych zostają zawieszone z wyłączeniem następujących rejonów: stołówka, wszystkie dyżury w czerwonej szkole. Zmienia się rejony dyżurowania nauczycieli wg odrębnego komunikatu.

 

 

Opracowanie:

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Barbara Tomicz – wicedyrektor szkoły

Komunikat

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie W związku z ogłoszonym w dniu 23 października komunikatem PRM w sprawie przejścia szkół w tryb zdalny (klasy IV-VIII) informuję, że w dniu 25 października br. ukaże się zarządzenie dyrektora w sprawie funkcjonowania szkoły od poniedziałku 26 października br. Proszę o pilne zapoznanie się z tym zarządzeniem, które zostanie opublikowane również w e-dzienniku, na naszych stronach internetowych i fb. Z poważaniem Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Uwaga!
Od dnia 20.10.2020 r. wraca stary rozkład jazdy autobusów szkolnych. Od wtorku uczniowie przyjeżdżają do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym od 01.09.2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Reczu – ze względu na warunki sanitarne - obchodziliśmy w dość nietypowy, ale równie bardzo uroczysty sposób. W dniu 13 października odbył się apel dla przedstawicieli trójek klasowych, podczas którego  dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Iwach  złożyli życzenia wszystkim uczniom.

 

Ważnym wydarzeniem było złożenie ślubowania przez członków pocztu sztandarowego. Dyrektor szkoły wręczył Oliwii Iwach oraz Hannie Olejarnik gratulacje z okazji objęcia przez dziewczęta funkcji przewodniczącej i zastępcy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Podobne gratulacje odebrali również członkowie pocztu sztandarowego: Jakub Tworzewski, Adrianna Hryniewicz, Julia Czarnecka, oraz członkowie rezerwowi: Wiktoria Gołębiewska, Oliwia Zielińska, Bartosz Sment.


Apel był również okazją do wręczenia nagród: w imieniu p. Anny Rakowskiej dyrektor szkoły wręczył nagrodę dla Wanessy Jusińskiej za szczególny talent językowy w konkursie  „Językowe Łamańce”. W imieniu p. Doroty Rakowskiej dyrektor szkoły wręczył nagrodę dla Joanny Różańskiej za zajęcie I miejsca w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym.


Samorząd Uczniowski przygotował również ankietę o nauczycielach, której wyniki zostały przedstawione, a stosowne dyplomy uznania wręczone, dzień później, czyli 14 października, kiedy uroczystość, uświetniona programem artystycznym, została zorganizowana dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy:

Ulubiony nauczyciel: I miejsce: Grzegorz Jurkiewicz, II miejsce: Wiesława Horoszkiewicz, III miejsce: Agata Michalska.

Nauczyciel zadający najwięcej zadań domowych:I miejsce: Mariola Koźmińska, II miejsce: Dorota Rakowska, III miejsce: Piotr Pawłowski

Nauczyciel, który robi najtrudniejsze sprawdziany: I miejsce: Katarzyna Brzozowska, II miejsce: Joanna Urbańska, III miejsce: Małgorzata Sawczuk

Nauczyciel niepozwalający ściągać: I miejsce: Grzegorz Jurkiewicz, II miejsce: Małgorzata Sawczuk, III miejsce: Katarzyna Brzozowska

Nauczyciel najbardziej uśmiechnięty: I miejsce: Grzegorz Jurkiewicz, II miejsce: Wiesława Horoszkiewicz, III miejsce: Jakub Drapiński.


Podczas uroczystości dla pracowników szkoły i Przedszkola  życzenia wszystkim obecnym i byłym pracownikom oświaty w gminie Recz, rodzicom, przyjaciołom szkoły, emerytowanym pracownikom szkoły i przedszkola oraz uczniom złożył - w imieniu swoim, wicedyrektora szkoły p. Barbary Tomicz oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego p. Ewy Pilżys – dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski. Dyrektor podkreślił wartości, którym hołduje nasza szkoła, zwłaszcza te, które w swojej pracy wyrażał Honorowy Obywatel Gminy Pan Adolf Długosz. Dyrektor przytoczył słowa p. Janiny Pawłowskiej, która o Panu Długoszu pisała: „Pan Długosz! Chociaż jako patrona szkoły zapamiętajcie! To był naprawdę wartościowy człowiek. Bardzo skromny człowiek. On całe swoje życie poświęcił szkole. Tak był zafascynowany młodzieżą, że gdyby mu jeszcze raz przyszło żyć, to na pewno zostałby nauczycielem.”


Słowa podziękowania za pracę i życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły złożył również Burmistrz Recza p. Wiesław Łoński, a także  Przewodnicząca Rady Rodziców p. Sylwia Milewska.

Ważnym wydarzeniem, które jest tradycją gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie Nagród Burmistrza, które w tym roku z rąk gospodarza gminy otrzymali: p. Ewa Pilżys – dyrektor Przedszkola Miejskiego, p. Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły, p. Barbara Tomicz – wicedyrektor szkoły.

 

Dyrektor szkoły również wręczał Nagrody Dyrektora. Tytułem tym zostali wyróżnieni: p. Katarzyna Brzozowska, p. Danuta Cybulska – Czerniak, p. Dagmara Mikuła, p. Jadwiga Nadybał, p. Małgorzata Sawczuk.

Wyróżnionym pracownikom  serdecznie gratulujemy!

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością: Panu Wiesławowi Łońskiemu – Burmistrzowi Recza, Panu Tadeuszowi Robaczkowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Pani Sylwii Milewskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Luizie Marach – Inspektorowi ds. Oświaty Urzędu Miejskiego, Pani Ewie Piżys, która reprezentowała pracowników Przedszkola Miejskiego. 

 

Na zakończenie przedstawiamy tych, którzy przyczynili się do zorganizowania apelu i Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej:

Program artystyczny – scenariusz, scenografia, muzyka: p. Andrzej Horoszkiewicz, p. Grzegorz Jurkiewicz, p. Joanna Jakubowska, p. Małgorzata SawczukAktorzy, piosenkarze i prowadzący: Oliwia Iwach, Wiktoria Baranowska, Aleksandra Cybulska, Konrad Dłużniewski, Jakub Pater, Roksana Pietrzak, Aleksander Cylwik, Hanna Gryczewska, Bartosz Sment, Maja Staszak, Hanna Więcek, Jacob Wojtaszek, Maciej Wyroślak, Zuzanna Żułtaszek, Zofia Gryczewska, Wanessa Jusińska. Poczet sztandarowy: Jakub Tworzewski, Adrianna Hryniewicz, Wiktoria Gołębiewska. Organizacja uroczystości: pracownicy obsługi. Pomoc przy organizacji: MGOKiS.  Zdjęcia: Martyna Graczyk, Maciej Gryczewski.

 

Fotorelacja z wydarzeń, o których mowa, znajdują się na stronach internetowych i FB Szkoły Podstawowej. Zapraszamy do oglądania.

Chrońmy Perły Bałtyku

Chrońmy Perły Bałtyku

Nasza Szkoła dołączyła do Projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez realizację programu aktywnej edukacji pod nazwą Chrońmy Perły Bałtyku.

 

Koordynatorzy: Panie, Katarzyna Hejza-Konieczna, Wiesława Horoszkiewicz, Joanna Bednarczyk, Bernadeta Śliwińska, Małgorzata Piwowar, uczestniczyły w szkoleniu, w którym tematyka koncentrowała się na zagadnieniach ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego oraz nowoczesnych formach nauczania, przekazywania wiedzy i uświadamiania dzieci i młodzieży w zakresie ww. tematu.

W ramach działań, uczniowie klas III-VII, którzy przystąpili do projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych warsztatach i zajęciach terenowych.


Zakres tematyczny warsztatów:

Wprowadzenie do tematu ekosystemów Morza Bałtyckiego.
Dlaczego Morze Bałtyckie jest tak ważne?
Jakie są zagrożenia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego?
Jak możemy pomóc Morzu Bałtyckiemu?
Organizowanie proekologicznych akcji edukacyjnych i informacyjnych.
Sesja wyjazdowa - wycieczka terenowa grupy wspólnie z nauczycielem, prowadzenie obserwacji przyrody ( w odległości ok. 50 km)
Zajęcia po wycieczce terenowej.
Wszystkie sprawozdania i relacje będą dostępne na Facebooku szkoły.

Zasady sanitarne i organizacyjne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Reczu

Zarządzenie nr 3

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zasad sanitarnych i organizacyjnych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Reczu w okresie od dnia 12 października 2020 r. do odwołania

Na podstawie & 51 Statutu Szkoły Podstawowej w Reczu, zaleceń z dnia 28 sierpnia 2020 r. dla szkół znajdujących się strefie żółtej oraz regionalnych obostrzeń obowiązujących na terenie całego kraju od 10 października 2020 r., a także na podstawie komunikatu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2020 r.

zarządzam co następuje:

& 1

Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic podczas przerw, bezpośrednio przed zajęciami i bezpośrednio po zajęciach. Obowiązek dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Nakaz obowiązuje również w pomieszczeniach wspólnych, tj. szatniach, toaletach, a także świetlicach (w tym przypadku nie dotyczy zajęć lekcyjnych realizowanych w świetlicach).

& 2

Wprowadza się zasadę, że w strefie korytarza w Czerwonej Szkole wraz z uczniem przychodzącym do szkoły może przebywać tylko jeden rodzic/prawny opiekun. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/prawnych opiekunów do sal lekcyjnych, świetlicy lub szatni.

&3

Przypomina się, że osoby trzecie mogą przebywać na terenie szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym, zachowując ogólne zasady sanitarne i regulamin szkoły: obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic, obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek wpisania się do zeszytu wejść (główne wejście), konieczność przemieszczenia się w wyznaczone miejsce (np. sekretariat, pedagog), obowiązek pomiaru temperatury.

&4

Ustala się stałe miejsca pracy uczniów (przydzielone ławki) podczas zajęć lekcyjnych. Za przydzielenie stałych miejsc odpowiadają wychowawcy klas (na podstawie wcześniejszych komunikatów). Zakazuje się zamieniania się miejscami zależnie od lekcji lub zmiany przez ucznia miejsca pracy.

&5

Wprowadza się możliwość realizowania zajęć wychowania fizycznego do dwóch grup w hali sportowej (zgodnie z komunikatem z dnia 29 września br.). Pozostałe zasady realizacji zajęć wychowania fizycznego, np. oczekiwanie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego, pozostają bez zmian.

& 6

Wprowadza się możliwość realizacji zajęć laboratoryjnych w klasopracowni nr 21 oraz zajęć wymagających konieczności wykorzystania komputerów w salach 13, 26 i 30. Realizacje takich zajęć należy  wcześniej zgłosić kierownikowi gospodarczemu.

& 7

Przypomina się o obowiązujących od 1 września 2020 r. procedurach funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii (strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny), w szczególności:

 1. Zaleceniu dla rodziców, aby do szkoły nie wysyłać ucznia z objawami chorób górnych dróg oddechowych.
 2. Obowiązku dezynfekowania rąk  przy wejściu do szkoły i do klasy oraz obowiązku częstego mycia lub dezynfekcji rąk.
 3. Obowiązku zachowania w miarę możliwości bezpiecznej odległości od uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Używaniu przez uczniów tylko własnych podręczników i przyborów oraz zakazie pożyczania ich innym osobom.
 5. Obowiązku pracowników szkoły zgłaszania wyjść prywatnych i służbowych poza teren szkoły podczas przerw lub okienek.
 6. Zaleceniu, aby jak najwięcej lekcji realizować na świeżym powietrzu.
 7. Obowiązku korzystania z obiadów w określonych godzinach i w ograniczonej - do 2 miejsc przy stoliku – liczbie osób korzystających z obiadu w stołówce.
 8. Zasadzie, że w toaletach mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.
 9. Zasadzie, że w sekretariacie mogą – oprócz osób pracujących – przebywać maksymalnie 3 osoby.
 10. Zasadzie, że w gabinecie pedagoga, logopedy, bibliotece mogą – oprócz osób pracujących -  jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.

&8

Zarządzenie obowiązuje uczniów, pracowników szkoły, rodziców.

&9

 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 12 października 2020 r.

 

 

Podpisano

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Konkursy przedmiotowe

APEL DYREKTORA SZKOŁY

APEL DYREKTORA SZKOŁY

APEL DYREKTORA SZKOŁY

Apeluję do całej społeczności szkolnej - Nauczycieli, Pracowników niepedagogicznych, Uczniów oraz Rodziców - o zwracanie uwagi na obostrzenia sanitarne związane ze stanem epidemii oraz w szczególności do stosowania zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Przypominam, że dokument regulujący funkcjonowanie szkoły od września br. został opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz został przesłany wszystkim za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W związku z tym, że w ostatnich dniach zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem w całym kraju oraz potwierdzone zostały przypadki wirusa na terenie powiatu choszczeńskiego apeluję w szczególności o to:

- aby nie puszczać do szkoły dzieci, których stan zdrowia sugeruje chorobę górnych dróg oddechowych,

- aby obowiązkowo dezynfekować ręce przed wejściem na teren szkoły,

- aby często myć ręce,

- aby zachowywać dystans co najmniej 1,5 metra,

- aby w czasie przerw nosić maseczki ochronne lub przyłbice,

- aby nie pożyczać sobie przyborów szkolnych czy podręczników (każdy musi mieć swoje),

- aby nie tworzyć niepotrzebnie dużych skupisk podczas przerw,

- aby chronić zdrowie swoje i innych stosując się do wszystkich zasad funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii oraz do obostrzeń sanitarnych w czasie wolnym, w czasie drogi do szkoły i z powrotem.

 

Liczę na to, że gdy wszyscy będziemy stosowali się do ogólnych zasad przyjętych w kraju oraz w szkole, wtedy wspólnie zmniejszymy ryzyko zakażenia.

 

Mając świadomość tego, że w szkole w czasie zajęć wspólnie przebywa duża liczba osób i zachowanie wszystkich standardów sanitarnych jest bardzo trudne, liczę również na współpracę rodziców ze szkołą, wyrozumiałość związaną z podejmowanymi przez szkołę działaniami, ale jednocześnie na konsekwencję we wspólnym działaniu.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Obiady - październik

U w a g a !

 

Cena obiadów za październik 2020r.: 


- dla uczniów     -  105,00 zł

- dla nauczycieli - 178,50 zł

Termin płatności do: 10.10.2020 r.

 

Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

ul. Ratuszowa 29

73-210 Recz

Nr konta  90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

 

Informacje dotyczące obiadów za następne miesiące umieszczane będą na głównej stronie szkoły.

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    18 września 2020 r. odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz członków pocztu sztandarowego.

Kandydatami na stanowisko Przewodniczącego SU byli:

 1. Marcel Smus
 2. Hanna Olejarnik
 3. Adrianna Hryniewicz
 4. Oliwia Iwach
 5. Julia Sankowska
 6. Wiktoria Gołębiewska
 7. Zofia Papierska
 8. Maria Kozina

Na Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Reczu, w roku szkolnym 2020/2021  została wybrana

OLIWIA IWACH

Gratulujemy!

Przed Oliwią nie lada wyzwanie, ponieważ musi wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

Życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w działaniu.

SKŁAD OSOBOWY POCZTU SZTANDAROWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. STEFANA CZARNIECKIEGO W RECZU:

chorąży – Jakub Tworzewski

asysta – Julia Czarnecka i Adrianna Hryniewicz

skład rezerwowy:

chorąży –  Bartosz Sment

asysta – Wiktoria Gołębiewska i Oliwia Zielińska

                                                                                  Opiekun SU Małgorzata Sawczuk

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,037,589 unikalne wizyty